مجموعه دبستان های وارستگان فاخر

اولین دبستان با رویکرد کار و کسب و تفکر کارآفرینی

نقاشی تخصصی

نقاشی به تصویر کشیدن رویاهاست هر فرد علایق و سلایق خود رادر قالب بوم نقاشی به دیگران ارائه می نماید. نقاشی روش های مختلفی دارد که اندیشه آموزان متناسب با استعداد و توانمندی های خاص خود از آنها استفاده می کنند و در جنبه دگیر کارگاه نقاشی اندیشه آموزان با خلاقیت خود به دنبال ثبت اثری ماندگار از خود خواهند بود. 

لیست آموزش های تکمیلی
رباتیک
شاهنامه خوانی
شهروند پویا
کامپیوتر
زبان خانواده
خط تحریری
نقاشی تخصصی
ورزش حرفه ای
کارآفرینی
علوم کاوشگری
کافه کارآفرینی
بازار اول
X