مجموعه دبستان های وارستگان فاخر

اولین دبستان با رویکرد کار و کسب و تفکر کارآفرینی

سرکار خانم مینو مسلمی

تقدیر و تشکر از سرکار خانم مینو مسلمی که در این سال تحصیلی با دستان پر مهر خود همراه و هم قدم اندیشه آموزان پایه ششم بودند.

پایه ششم به دلیل اخرین پایه از دبستان یکی از حساس ترین مقاطع تحصیلی و سازنده آینده فرزندان ما است.

با تشکر از سرکار خانم مینو مسلمی معلم توانمند و دلسوز پایه ششم دبستان وارستگان فاخر

که در این راه همواره کوشیدند تا اندیشه آموزان ما در سطح برتر قرار بگیرند.

آرمان نبی زاده یکی از اندیشه آموزان پایه ششم وارستگان فاخر

به پاس قدر دانی از معلم خود آگهی تقدیر و تشکر در روزنامه خراسان چاپ نموده است.

پیام بگذارید

X